เนื่องด้วย สพฐ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง 2560)

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องตรงกับ สพฐ ทาง Math & More จึงได้จัดเรียงและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ ดังนี้

อนึ่ง สพฐ ได้เริ่มประกาศใช้ ฉบับปรับปรุง 2560

ระดับชั้น

ป.1, ป.4, ม.1 ในปีการศึกษา 2561

ป.2, ป.5, ม.2 ในปีการศึกษา 2562

ป.3, ป.6, ม.3 ในปีการศึกษา 2563