หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • จำนวนนับ
  • การบวก การลบ การคูณ และการหาร
  • ทศนิยม
  • การคูณ และการหารทศนิยม
  • เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

  • ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
  • การวัดความยาว น้ำหนัก ปริมาตรและความจุ
  • รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  • การนำเสนอข้อมูล
 • Post TEST (T): ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท
 • เสริมโจทย์ปัญหา (X): เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา
 • แผนภาพ (P): เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ
 • เสริมคำนวณ (D): เสริมทักษะด้านคำนวณ
 • คิดในใจ (M): เทคนิคคิดเลขเร็ว