เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ

 • พื้นฐานแผนภาพ (โมเดล)
  • โมเดลบวกลบ (PP1-1 ถึง PP1-8)
  • โมเดลคูณหาร (PP2-1 ถึง PP2-7)
 • ประถมศึกษา 1 (AP-1 ถึง AP-8)
 • ประถมศึกษา 2 (BP-1 ถึง BP-13)
 • ประถมศึกษา 3 (CP-1 ถึง CP-11)
 • ประถมศึกษา 4 (DP-1 ถึง DP-9)
 • ประถมศึกษา 5 (EP-1 ถึง EP-7)
 • ประถมศึกษา 6 (FP-1 ถึง FP-8)