หลักสูตร

  • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ (E-1 ถึง E-14)
  • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท (ET-1 ถึง ET-14)
  • เสริมโจทย์ปัญหา: เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา (EX-1 ถึง EX-7)
  • แผนภาพ: เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ (EP-1 ถึง EP-7)
  • เสริมคำนวณ: เสริมทักษะด้านคำนวณ (ED-1 ถึง ED-10-2)
  • คิดในใจ: เทคนิคคิดเลขเร็ว (EM-1 ถึง EM-4)