หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
  • การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 10
  • การลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 10
  • จำนวนนับ 11 ถึง 20
  • การบวก ยการลบ จำนวนนับไม่เกิน 20
  • แผนภูมิรูปภาพ
  • การวัดน้ำหนัก

  • การบอกตำแหน่งและอันดับที่
  • รูปเรขาคณิต
  • จำนวนนับ 21 ถึง 100
  • การวัดความยาว
  • การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 100
  • การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100
  • โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ
 • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท
 • เสริมโจทย์ปัญหา: เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา
 • แผนภาพ: เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ
 • เสริมคำนวณ: เสริมทักษะด้านคำนวณ
 • คิดในใจ: เทคนิคคิดเลขเร็ว
Loading...