หลักสูตร

  • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ (A-1 ถึง A-14)
  • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท (AT-1 ถึง AT-14)
  • เสริมโจทย์ปัญหา: เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา (AX-1 ถึง AX-8)
  • แผนภาพ: เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ (AP-1 ถึง AP-7)
  • เสริมคำนวณ: เสริมทักษะด้านคำนวณ (AD-1 ถึง AD-3)
  • คิดในใจ: เทคนิคคิดเลขเร็ว (AM-1-1 ถึง AM-3-2)