หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • จำนวนนับและ 0
  • เศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
  • อัตราส่วนและร้อยละ
  • ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม

  • แบบรูป
  • ปริมาตรและความจุ
  • รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  • การนำเสนอข้อมูล
 • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท
 • เสริมโจทย์ปัญหา: เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา
 • แผนภาพ: เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ
 • เสริมคำนวณ: เสริมทักษะด้านคำนวณ
Loading...