หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • ห.ร.ม. และ ค.ร.น. (ตัวประกอบ)
  • เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ
  • การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ
  • ทศนิยม และการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
  • อัตราส่วนและร้อยละ

  • รูปเรขาคณิตสองมิติ (สามเหลี่ยม,วงกลม)
  • ความยาวรอบรูปและพื้นที่ (สามเหลี่ยม,สี่เหลี่ยม,วงกลม)
  • รูปเรขาคณิตสามมิติ
  • ปริมาตรและความจุ
  • แบบรูป
  • การนำเสนอข้อมูล (สถิติ,แผนภูมิวงกลม)
 • Post TEST (T): ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท
 • เสริมโจทย์ปัญหา (X): เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา
 • แผนภาพ (P): เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ
 • เสริมคำนวณ (D): เสริมทักษะด้านคำนวณ
Loading...