หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • การแยกตัวประกอบของพหุนาม
  • ฟังก์ชันกำลังสอง
  • อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • ระบบสมการ

  • พื้นที่ผิว และปริมาตร
  • ความคล้าย
  • อัตราส่วนตรีโกณมิติ
  • วงกลม
  • ความน่าจะเป็น
 • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท