หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • จำนวนเต็ม
  • การสร้างทางเรขาคณิต
  • เลขยกกำลัง
  • ทศนิยม และเศษส่วน
  • รูปเรขาคณิตสอง และสามมิติ

  • อัตราส่วน
  • สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
  • สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
  • สถิติ
 • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท