เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ

  • ประถมศึกษา 1 (AM-1-1 ถึง AM-3-2)
  • ประถมศึกษา 2 (BM-1-1 ถึง BM-3-2)
  • ประถมศึกษา 3 (CM-1-1 ถึง CM-3-2)
  • ประถมศึกษา 4 (DM-1-1 ถึง DM-3-2)
  • ประถมศึกษา 5 (EM-1 ถึง EM-4)