เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ

  • ประถมศึกษา 1 (A-1 ถึง A-14)
  • ประถมศึกษา 2 (B-1 ถึง B-12)
  • ประถมศึกษา 3 (C-1 ถึง C-12)
  • ประถมศึกษา 4 (D-1 ถึง D-13)
  • ประถมศึกษา 5 (E-1 ถึง E-14)
  • ประถมศึกษา 6 (F-1 ถึง F-17)

  • มัธยมศึกษา 1 (GF-1 ถึง GF-9 และ GS-1 ถึง GS-7)
  • มัธยมศึกษา 2 (HF-1 ถึง HF-9 และ HS-1-1 ถึง HS-8)
  • มัธยมศึกษา 3 (IF-1 ถึง IF-8 และ IS-1-1 ถึง IS-8-2)