หลักสูตร

  • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ (F-1 ถึง F-17)
  • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท (FT-1 ถึง FT-17)
  • เสริมโจทย์ปัญหา: เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา (FX-1 ถึง FX-7)
  • แผนภาพ: เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ (FP-1 ถึง FP-8)
  • เสริมคำนวณ: เสริมทักษะด้านคำนวณ (FD-1 ถึง FD-2)