หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
  • การบวก การลบ จำนวนนับที่มากกว่า100,000
  • การคูณ การหาร
  • การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
  • เวลา

  • เศษส่วน
  • ทศนิยม
  • รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
  • มุม
  • การนำเสนอข้อมูล
 • Post TEST (T): ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท
 • เสริมโจทย์ปัญหา (X): เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา
 • แผนภาพ (P): เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ
 • เสริมคำนวณ (D): เสริมทักษะด้านคำนวณ
 • คิดในใจ (M): เทคนิคคิดเลขเร็ว