หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • จำนวนนับไม่เกิน 1,000
  • การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับไม่เกิน 1,000
  • แบบรูป
  • เวลา

  • การวัดความยาว น้ำหนัก
  • ปริมาตรและความจุ
  • รูปเรขาคณิตสองมิติ
  • การนำเสนอข้อมูล
 • Post TEST (T): ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท
 • เสริมโจทย์ปัญหา (X): เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา
 • แผนภาพ (P): เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ
 • เสริมคำนวณ (D): เสริมทักษะด้านคำนวณ
 • คิดในใจ (M): เทคนิคคิดเลขเร็ว