หลักสูตร

  • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ (IF-1 ถึง IF-8)
  • เสริม: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ (IS-1-1 ถึง IS-8-2)
  • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท (IFR-1 ถึง IFR-8 และ ISR-1-1 ถึง ISR-8-2)