หลักสูตร

 • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ
  • จำนวนจริง
  • พหุนาม และการแยกตัวประกอบของพหุนาม
  • พื้นที่ผิว และปริมาตร
  • เส้นขนาน

  • การสร้างและการแปลงทางเรขาคณิต
  • ความเท่ากันทุกประการ
  • ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • สถิติ
 • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท