หลักสูตร

  • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ (C-1 ถึง C-12)
  • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท (CT-1 ถึง CT-12)
  • เสริมโจทย์ปัญหา: เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา (CX-1 ถึง CX-6)
  • แผนภาพ: เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ (CP-1 ถึง CP-11)
  • เสริมคำนวณ: เสริมทักษะด้านคำนวณ (CD-1-1 ถึง CD-7)
  • คิดในใจ: เทคนิคคิดเลขเร็ว (CM-1-1 ถึง CM-3-2)
Loading...