หลักสูตร

  • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ (D-1 ถึง D-13)
  • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท (DT-1 ถึง DT-13)
  • เสริมโจทย์ปัญหา: เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา (DX-1 ถึง DX-4)
  • แผนภาพ: เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ (DP-1 ถึง DP-9)
  • เสริมคำนวณ: เสริมทักษะด้านคำนวณ (DD-1 ถึง DD-4)
  • คิดในใจ: เทคนิคคิดเลขเร็ว (DM-1-1 ถึง DM-3-2)