หลักสูตร

  • หลัก: เนื้อหาครบถ้วนตามกระทรวงฯ (B-1 ถึง B-12)
  • Post TEST: ทดสอบความรู้เนื้อหาแต่ละบท (BT-1 ถึง BT-12)
  • เสริมโจทย์ปัญหา: เสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา (BX-1 ถึง BX-8)
  • แผนภาพ: เทคนิควิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแผนภาพ (BP-1 ถึง BP-13)
  • เสริมคำนวณ: เสริมทักษะด้านคำนวณ (BD-1-1 ถึง AD-8)
  • คิดในใจ: เทคนิคคิดเลขเร็ว (BM-1-1 ถึง BM-3-2)